Stadgar för Stockholmspolisens IF Judoklubb

Stiftad den 22 september 2008 med hemort i Stockholm (föreningen har tidigare varit sektion i Stockholmspolisens idrottsförening).

Föreningen har till uppgift att främja och genom sina medlemmar utöva judo. För detta ändamål skall föreningen välja ändamålsenliga verksamhetsformer, anpassa sin verksamhet efter samhällets krav samt verka för samarbete och förståelse mellan idrottsförening och de myndigheter, institutioner och organisationer som berörs av verksamheten.

Föreningen är medlem i Stockholmspolisens Idrottsförening (SPIF).
Föreningen är medlem specialidrottsförbund (SF) och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
Föreningen är medlem i Svenska Polisidrottsförbundet.

MEDLEMSKAP
1.

Medlemskap beviljas av styrelsen efter ansökan. Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap, att i fråga om tillämpning av dessa stadgar, inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpningen av stadgarna ska istället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning (RF:s eller SF:s stadgar eller bestämmelser).

2.                                    
Medlem kan av föreningens styrelse föreslås till ständig medlem eller till andra utmärkelser enligt gällande ”Bestämmelser för utmärkelser” (bifogas stadgarna). Beslut fattas av SPIF:s styrelse.
Utomstående personer kan även föreslås till hedersmedlemmar om dessa gjort föreningen stora tjänster.

3.                                    
Medlem skall erlägga av föreningens årsmöte fastställda medlemsavgifter.
Hedersmedlem, hedersledamot och ständig medlem är befriad från årsavgift.

4.                                    
Medlem som fullgjort sina skyldigheter mot föreningen har rätt att med styrelsens medgivande representera föreningen vid allmänna tävlingar och sammankomster.

5.                                    
Medlem som har fyllt 16 år och erlagt fastställd full medlemsavgift har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på möte. Hedersmedlem har röst-, yttrande- och förslagsrätt på årsmöte.

6.                                    
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till föreningens styrelse och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.                    
Medlem, som under två år i följd inte erlagt medlemsavgift, anses ha begärt utträde ur föreningen.


7.
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen, inom en tid av minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt vad medlemmen skall iakttaga för att överklaga. Beslutet ska inom, tre dagar från beslutsdagen, skriftligen tillställas medlemmen.
Beslut om uteslutning fattas av styrelsen och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

STYRELSE
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet väljer styrelse. Det åligger styrelsen särskilt att:

– tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas.

– bereda frågor som skall behandlas av föreningens årsmöte och extra föreningsmöte

– verkställa av årsmötet fattade beslut

– planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.

– ansvara för och förvalta föreningens medel

– till föreningens årsmöte framlägga verksamhetsberättelse med- resultat- och balansräkningar

– i särskild arbetsordning meddela föreskrifter och riktlinjer för föreningens verksamhet

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

9.                                    
Styrelsen består av ordförande samt minst 4 ledamöter. Årsmötet utser ordförande.
Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som kan behövas. Vidare får styrelsen tillsätta de kommittéer som behövs för verksamhetens ändamålsenliga bedrivande.

Härjämte får styrelsen överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till arbetsutskott, kommitté, enskild medlem eller anställd.

10.                              
Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och minst halva antalet ledamöter är närvarande. Varje styrelseledamot har en röst och röstning får ej ske genom ombud/fullmakt. Beslut fattas med enkel majoritet.
Omröstningen sker öppet om inte annat begärs. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av mötets ordförande. Vid val skall lottning avgöra vid lika röstetal.

11.                              
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller på sätt som styrelsen beslutar.


ÅRSMÖTE OCH EXTRA FÖRENINGSMÖTE
12.
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, ska hållas före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse samt förslag till dagordning vid årsmötet ska, senast 3 veckor före mötet, tillställas medlemmarna i enlighet med föreningens beslutade informationskanaler.
Extra föreningsmöte kan av styrelsen utlysas på motsvarande sätt.

13.                              
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma.

a) Mötets öppnande.

b) Fråga om mötets behöriga utlysande.

c) Fastställande av dagordning.

d) Upprättande och godkännande av röstlängd.

e) Val av ordförande för mötet.

f) Val av sekreterare för mötet.

g) Val av 2 justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötesprotokollet.

h) Föredragning av styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret.

i) Föredragning av styrelsens resultat- och balansräkningar för det gångna verksamhetsåret.

j) Föredragning av revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret.

k) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

l) Fastställande av medlemsavgifter och arvoden.

m) Fastställande av antalet styrelseledamöter.

n) Val av föreningens ordförande för en tid av 1 år.

o) Val av minst 2 styrelseledamöter för en tid av 2 år.

p)Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant för en tid av 1 år.

q) Val av 2 ledamöter i valberedningen, varav 1 sammankallande, för en tid av 1 år.

r) Propositioner och ärenden föreslagna av styrelsen.

s) Motioner (enligt p. 15).

t) Övriga frågor. (Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den inte finnsmed på dagordningen för mötet).

u)  Mötets avslutande

14.
Styrelsens ledamöter och revisorer är skyldiga att delta i årsmötet såvida inte förfall föreligger. Styrelsens ledamöter har samma befogenheter som medlemmarna utom i frågor om ansvarsfrihet, där de endast har yttranderätt. Revisorerna har, därest dessa inte är medlemmar, enbart yttrande- och förslagsrätt i de ärenden årsmötet behandlar.

15.                              
Såväl medlem som styrelse får avge förslag/motion att behandlas av årsmötet. Förslag/motion från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före mötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslag/motion.

16.                              
Vid extra föreningsmöte skall förutom punkterna (a-e) i p 13 endast förekomma de ärenden, som föranlett mötets sammankallande, vilka också skall anges i kallelsen.

17.                              
Vid årsmöte och extra föreningsmöte har varje närvarande medlem, som uppfyller villkoren i p 5, en röst.
Beslut fattas med en enkel majoritet om inte annat stadgas. Val avgörs genom relativmajoritet. Omröstning sker öppet om inte annat begärs. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordförande vid mötet, om han/hon är röstberättigad. I annat fall avgörs förslag genom lottning. Vid val ska, i händelse av lika röstetal, lotten avgöra.
 
VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
18.
Verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1/1 – 31/12. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med ordinarie årsmöte året därpå.

REVISION
19.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes-och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast 4 veckor före årsmöte. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

VALBEREDNING
20.
För val av styrelse och övriga val, som årsmötet har att förrätta, skall årsmötet utse en valberedning bestående av två ledamöter.
En av valberedningens ledamöter skall av årsmötet utses till sammankallande.
Årsmötet fastställer instruktion för valberedningen.

STADGEÄNDRING

21.
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte. Beslut får endast antas om  fråga därom angetts i kallelsen till mötet. För godkännande av ändringsförslag fordras beslut av minst 2/3 av antalet angivna röster vid mötet.

UPPLÖSNING
För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande årsmöten och  med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
I beslut om upplösning av föreningen ska anges föreskrift om användning av föreningens tillgångar. Beslut, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötenas protokoll i ärendet,samt revisionsberättelser och resultat- och balansräkningar, ska omedelbart delges vederbörande DF, SF och RF.

MEDLEMSKAP I
STOCKHOLMSPOLISENS IDROTTSFÖRENINGEN (SPIF)

23.                              
Föreningen är medlem i Stockholmspolisens Idrottsförening (SPIF). Detta medför rättigheter att företräda SPIF i officiella sammanhang.
Föreningen är skyldig att använda klubbnamn, emblem, färger och andra symboler som är specifika för SPIF i tävlings- och andra idrottssammanhang.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

24.
Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar, allmänna tävlingsbestämmelser, övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande DF:s och SF:s stadgar, tävlingsbestämmelser och övriga föreskrifter även som SPIF i särskild ordning meddelade bestämmelser.

25.
Dessa stadgar, beslutades och antogs på föreningens extramöte den 22 september 2008.