Kategorier
nyhet

Inbjudan till årsmöte 2017

Inbjudan till årsmöte 2017

Onsdag den 8 mars klockan 18:30
Plats: SPIFs dojo Tellusborgvägen 22

Alla medlemmar över 15 år har rösträtt.

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 23 februari per post eller mail: info@spifjudo.se

 

Vill du vara med och påverka samt få en inblick i föreningens verksamhet? Ta chansen att gå med i styrelsen! Vi söker nya representanter. Intresserad? Valberedningen nås via email: marcellonovais@hotmail.com

Vi bjuder på fika!
Bästa judohälsningar /Styrelsen

 

Dagordning vid årsmöte

§1. Mötets öppnande

§2. Fråga om mötets behöriga utlysande

§3. Fastställande av dagordning

§4. Upprättande och godkännande av röstlängd

§5. Val av ordförande för mötet

§6. Val av protokollförare för mötet

§7. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

§8. Verksamhetsberättelse 2016

§9. Resultat och balansräkning för 2016

§10. Revisionsberättelse 2016

§11. Fråga om ansvarsfrihet

§12. Fastställande av budget för nästa verksamhetsår

§14. Fastställande av medlemsavgifter

§15. Val av ordförande för en tid av ett år

§16. Val av två ordinarie ledamöter för en tid av två år

§17. Val av en revisor och en revisor suppleant för en tid av ett år

§18. Val av två personer till valberedningen för en tid av ett år

§19. Inkomna motioner

§20 Övriga frågor

§21. Avslut